ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
10

ผู้สนับสนุน

A 1

ผู้สนับสนุน

A 2

ผู้สนับสนุน

A 3

ที่พักติดทะเลชุมพร

โชคอนันต์ทัวร์ชุมพร

ไปด้วยกัน ไปได้ไกล       จังหวัดชุมพรเป็นศูนย์กลางการศึกษาเหยี่ยวอพยพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีจำนวนและชนิด
ของเหยี่ยวอพยพมากที่สุด มีเส้นทางการอพยพผ่านส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายูลักษณะคล้ายคอขวดจึง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเฝ้าดูเหยี่ยวที่บินผ่านจำนวนมาก ในแต่ละปีจะมีนกเหยี่ยวอพยพมากกว่าสองแสนตัว
บินผ่านบริเวณเขาดินสอ  อำเภอประทิว  จังหวัดชุมพร  เช่น  เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน  เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น
เหยี่ยวหน้าเทา เหยี่ยวผึ้ง และ เหยี่ยวกิ้งก่าดำ เป็นต้น โดยฝูงเหยี่ยวเหล่านี้จะอพยพหนีอากาศหนาวจากแถบไซบิเรีย ผ่านจังหวัดชุมพร ลงไปขยายพันธุ์ที่ปลายแหลมมลายูในช่วงเดือนตุลาคมต้นฤดูหนาวของทุก ๆ ปี ดังนั้น นับเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่สนใจสำหรับผู้ที่สนใจศึกษานกล่าเหยื่อ ที่จะได้เฝ้าชมการอพยพย้ายถิ่นของเหยี่ยวอพยพ และเรียนรู้การอนุรักษ์นกล่าเหยื่อในจังหวัดชุมพร

หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน ในจังหวัดชุมพรได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงกำหนดจัดงานเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2557 โดยจัดพิธีเปิดในวันเสาร์ที่
 4 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น เป็นต้นไป ณ ศูนย์ศึกษาเหยี่ยวอพยพจังหวัดชุมพร ( บริเวณเขาดินสอ อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร )
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
- เทศบาลตำบลบางสน โทร. 077 - 591003 , 086 – 2555537
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) สำนักงานชุมพร  
โทร. 077 – 501831 , 077 – 502775 – 6


ธนิสา รีสอร์ท

pirates terrace

โรงแรมมรกต ชุมพร

ผู้สนับสนุน

B 5

ผู้สนับสนุน

B 6

ผู้สนับสนุน

B 7

ผู้สนับสนุน

B 8

ผู้สนับสนุน

B 9

ผู้สนับสนุน

B 10

 
 
 

 

 

 

 

 

ไปด้วยกัน ไปได้ไกล


สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดชุมพ

ถ. กรมหลวง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 077504 833 Fax. 077-504 834

www.chumphontourism.org