ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
10

ผู้สนับสนุน

A 1

ผู้สนับสนุน

A 2

ผู้สนับสนุน

A 3

ที่พักติดทะเลชุมพร

โชคอนันต์ทัวร์ชุมพร

ไปด้วยกัน ไปได้ไกล

เปิดโลกทะเลชุมพร2559

อำเภอละแม
ที่กินอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
คำขวัญอำเภอ หาดทรายสวยทะเลใส ท่องไพรน้ำตกจำปูน ศูนย์ผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทอง ลองอาบน้ำแร่แลถ้ำเขาพลู ดูแข่งเรือใบโบราณ แหล่งวิทยาการแม่โจ้
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ ม.9 ต.ละแม อำเภอละแม จังหวัด ชุมพร
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7755-9109
หมายเลขโทรสาร 0-7755-9360
ประวัติความเป็นมา
       ละแมนั้นเดิมขึ้นกับอำเภอขันเงิน จังหวัดหลังสวน เป็นชุมชนขนาดเล็กในทะเล มี กุ้ง หอย ปลา ปู ชุกชุมมาก เมื่อ พ.ศ. 2435 จังหวัดหลังสวนยุบเป็น อำเภอขึ้นต่อจังหวัดชุมพร แต่อำเภอละแม ก็ยังขึ้นอยู่กับอำเภอหลังสวนและ ต้องติดต่อราชการที่อำเภอ
หลังสวนตามเดิม เนื่องจากประชากรตำบลละแม มีจำนวนมาก และตำบลขนาดใหญ่ การเดินทางไปติดต่อราชการที่หลังสวนไป
สะดวก ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2514 กระทรวงมหาดไทยจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอละแม ต่อมาเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2520 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยกฐานะเป็นอำเภอละแม
       คำว่า "ละแม" นั้นถ้าได้ฟังนั้นอาจจะคิดว่าเป็นชุมชนของคนมุสลิม แต่ในความเป็นจริงแต่อดีตที่ผ่านมาไม่เคยพบว่าที่นี่มีคน
มุสลิมอาศัยอยู่เลย และจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่คำว่า "ละแม" อาจจะเป็นการเรียกเพี้ยนมาจากคำ ว่า "ลาแม่" หรืออีกคำบอก
เล่าหนึ่งคือ คำว่า "ละแม" สันนิษฐานว่า เกิดจากสภาพ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่นริมอ่าวไทย ตั้งแต่จังหวัดตราดเรื่อยมาจนปักษ์ใต้ตอนล่าง มีคำเขมรโบราณใช้กันอยู่มากเรียกเครื่องมือ สัตว์ ต้นไม้ เกาะ ภูเขา มีภูเขาลูกหนึ่งตั้งอยู่ด้านตะวันออกของสถานีรถไฟละแม มีรูปร่างคล้ายหนูหมอบอยู่ เมื่อมองจากสถานีรถไฟ หรือมองจากชายทะเลก็มีลักษณะเหมือนหมูหมอบอยู่ ตามพจนานุกรมเขมร คำว่า แลมห์ แปลว่า หนู ผี เป็นคำเขมรโบราณ จึงเป็นไปได้ว่ามีคนไทยที่ย้ายลงมาจากทางเหนือและคนท้องถิ่นแถบนี้เป็นคนขอม พูดภาษาขอมหรือเขมร เรียกชื่อตามรูปภูเขาที่เห็นต่อมาเพี้ยนเสียงเป็นละแม
        ชุมชนแรกตั้งของตำบลละแม คือชุมชนบ้านปากน้ำละแม เพราะว่าอยู่ติดกับชายทะเลอ่าวไทย ในอดีตนั้นใช้ทางน้ำเป็นเส้น
ทางในการคมนาคม จากคำบอกเล่าของ ผู้เฒ่าผู้แก่ของชาวปากน้ำละแมว่าคนท้องถิ่นเดิมนั้นมีไม่มากนัก แต่มีคนที่มาถิ่นอื่นที่เข้า
มาตั้งรกรากโดยมีอาชีพค้าขาย และทำการประมง ปากน้ำละแมเป็นจุดขนถ่ายสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะเกลือ ซึ่งบรรทุกมากับเรือ
สำเภาจากจังหวัดเพชรบุรีนำมาขายที่หัวเมืองชายฝั่ง เมื่อกลับจากปากน้ำละแมก็จะบรรทุกไม้หลา โอน ถ่าน และของป่ากลับไป
ขายที่แม่กลอง ประมาณกันว่าปากน้ำละแมได้ก่อตั้งมาก่อน พ.ศ. 2452 ยังมีการปกครองเป็นกลุ่มบ้าน มีผู้ปกครองคนแรกชื่อ นาย จรูญ เป็นคนมาจากภาคกลาง ซึ่งในขณะนั้นยังขึ้นอยู่กับอำเภอหลังสวน มีกำนัน อั้น พลารชุน เป็นผู้ปกครอง จากนั้นในปีพ.ศ. 2513 ได้มีการแบ่งแยกหมู่บ้านออกเป็น 16 หมู่บ้าน และได้มีการแบ่งแยกตำบลเป็น 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลละแม (เดิม) ตำบลทุ่งหลวง ตำบลสวนแตง และได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอละแม เมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 มีหัวหน้ากิ่งอำเภอคนแรก คือ นายวิรัติ วงศ์วโรทัย จวบจนวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2520 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยกฐานะเป็นอำเภอละแม
 
 ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพอากาศโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนพฤษภาคม ระยะเวลาประมาณ 3 เดือนอากาศไม่ร้อนจัด เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุด คือ เดือนเมษายน
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนพฤษภาคม ระยะเวลาประมาณ 3 เดือนอากาศไม่ร้อนจัด เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุด คือ เดือนเมษายน
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมกราคม เป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยช่วงนี้อำเภอพะโต๊ะจะได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีหมอกปกคลุมในช่วงตอนเช้า

ที่กินอำเภอท่าแซะชุมพร ที่กินอำเภอท่าแซะชุมพร ที่กินอำเภอท่าแซะชุมพร ที่กินอำเภอท่าแซะชุมพร
 
 


ธนิสา รีสอร์ทสิริธิป

โรงแรมมรกตชุมพร

ผู้สนับสนุน

B 6

ผู้สนับสนุน

B 7

ผู้สนับสนุน

B 8

ผู้สนับสนุน

B 9

ผู้สนับสนุน

B 10

 
 
 
 

 

 

 

 

 

     
ไปด้วยกัน ไปได้ไกล


สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดชุมพ

ถ. กรมหลวง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 077504 833 Fax. 077-504 834

www.chumphontourism.org