ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
10

ผู้สนับสนุน

A 1

ผู้สนับสนุน

A 2

ผู้สนับสนุน

A 3

ที่พักติดทะเลชุมพร

โชคอนันต์ทัวร์ชุมพร

ไปด้วยกัน ไปได้ไกล

เปิดโลกทะเลชุมพร2559

อำเภอทุ่งตะโก
ที่กินอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
คำขวัญอำเภอ หลังสวน เมืองผลไม้ พายเรือแข่ง แหล่งทุเรียนกวน สวนสมเด็จ
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ ถ.ประชาราษฏร์ ต.ขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัด ชุมพร
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7754-1009
หมายเลขโทรสาร 0-7754-4530
ประวัติความเป็นมา
       อำเภอหลังสวนเป็นเมืองเก่าแก่แห่งหนึ่ง ชื่อที่เรียกยังหาความหมายไม่ได้ว่ามีความหมายว่าอะไรแน่ แต่เพราะเมืองหลังสวน
เป็นท้องที่ที่มีผลไม่มากแห่งหนึ่ง กระทรวงคมนาคมจึงสันนิษฐานว่า คำว่า ”หลังสวน” เพี้ยนมาจากคำว่า ”รังสวน” หรือ “คลังสวน” ปี พ.ศ.2427 รัชกาลที่5 โปรดเกล้าฯให้ยกฐานะเมืองหลังสวนเป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ โดยมีพระจรูญราชโภคากร (คอซิมเต็ก ณ ระนอง) เป็นผู้ว่าราชการเมืองหลังสวนคนแรก วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2449 ถึงปี พ.ศ. 2459 รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯให้ปรับปรุงรูปแบบการบริหารราชการใหม่เป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น (ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457) จึงได้เปลี่ยนจากเมือง หลังสวนเป็น "จังหวัดหลังสวน"
        ต่อมาได้ปรับปรุงเขตการปกครองเสียใหม่ และได้ยุบจังหวัดหลังสวนเป็นอำนาจขึ้นตรงต่อจังหวัดชุมพร ตั่งแต่วันที่ 1 เมษายน 2475 โดยมีหลวงปราณีประชาชน เป็นนายอำเภอหลังสวน(ยุคใหม่)คนแรก และในปี พ.ศ.2492 กระทรวงมหาดไทยได้จัดลำดับ
ชั้นอำเภอโดยยกฐานะอำเภอหลังสวนเป็นอำเภอชั้นเอกมีขุนผดุงแดนสวรรค์ (ฟุ้ง รักราชการ) เป็นนายอำเภอชั้นเอกคนแรกและ
ต่อจากนั้นก็เปลี่ยนแปลงแต่ตัวนายอำเภอมาจนถึงปัจจุบัน
 
 ลักษณะภูมิอากาศ

       ฝนตกสม่ำเสมอเกือบตลอดปี และจะตกชุกในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนธันวาคม อากาศร้อนระหว่างเดือนมีนาคมจนถึง
เดือนพฤษภาคม ส่วนระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศอบอุ่นและบางปีค่อนข้างหนาว

ที่กินอำเภอท่าแซะชุมพร ที่กินอำเภอท่าแซะชุมพร ที่กินอำเภอท่าแซะชุมพร ที่กินอำเภอท่าแซะชุมพร
 
 


ธนิสา รีสอร์ทสิริธิป

โรงแรมมรกตชุมพร

ผู้สนับสนุน

B 6

ผู้สนับสนุน

B 7

ผู้สนับสนุน

B 8

ผู้สนับสนุน

B 9

ผู้สนับสนุน

B 10

 
 
 
 

 

 

 

 

 

     
ไปด้วยกัน ไปได้ไกล


สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดชุมพ

ถ. กรมหลวง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 077504 833 Fax. 077-504 834

www.chumphontourism.org