ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
10

ผู้สนับสนุน

A 1

ผู้สนับสนุน

A 2

ผู้สนับสนุน

A 3

ที่พักติดทะเลชุมพร

โชคอนันต์ทัวร์ชุมพร

ไปด้วยกัน ไปได้ไกล

เปิดโลกทะเลชุมพร2559

อำเภอพะโต๊ะ
ที่กินอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
คำขวัญอำเภอ ดินแดนภูเขาเขียว เที่ยวล่องแพ แลหมอกปก น้ำตกงาม ลือนามผลไม้
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ ถนนราชกรูด-หลังสวน หมู่ที่ 8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7753-9040
หมายเลขโทรสาร 0-7753-9040
ประวัติความเป็นมา
       อำเภอพะโต๊ะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชุมพรที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานซึ่งปรากฏในหลักฐานจดหมายเหตุ
ตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัยที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ในปี พ.ศ. 1766 โดยเมืองพะโต๊ะมีชื่อว่า “เมืองปะตา”ที่แปลว่า
ตกหรือเหว ซึ่งเป็นเพราะลักษณะภูมิประเทศของอำเภอพะโต๊ะที่มีเทือเขาสลับซับซ้อนสลับกับที่ราบลุ่มแม่น้ำและที่ราบเชิงเขา
        ต่อมาได้ปรับปรุงเขตการปกครองเสียใหม่ และได้ยุบจังหวัดหลังสวนเป็นอำนาจขึ้นตรงต่อจังหวัดชุมพร ตั่งแต่วันที่ 1 เมษายน 2475 โดยมีหลวงปราณีประชาชน เป็นนายอำเภอหลังสวน(ยุคใหม่)คนแรก และในปี พ.ศ.2492 กระทรวงมหาดไทยได้จัดลำดับ
ชั้นอำเภอโดยยกฐานะอำเภอหลังสวนเป็นอำเภอชั้นเอกมีขุนผดุงแดนสวรรค์ (ฟุ้ง รักราชการ) เป็นนายอำเภอชั้นเอกคนแรกและ
ต่อจากนั้นก็เปลี่ยนแปลงแต่ตัวนายอำเภอมาจนถึงปัจจุบัน
        ครั้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในช่วงตอนปลายก่อนเสียกรุงครั้งที่ 2 ได้มีกองกำลังทหารพม่าจำนวนหนนึ่งผ่าน
อำเภอพะโต๊ะเพื่อไปอำเภอหลังสวนและได้มีชาวพะโต๊ะได้จัดกำลังในการต่อสู้กับกองทัพทหารพม่าขึ้นที่เชี่ยวค่ายริมแม่น้ำ
หลังสวนแต่ด้วยกองกำลังทหารพม่าที่มีเชื้อสายกุลาเป็นแกนนำซึ่งมีคุณลักษณะที่มีความแข็งแกร่งและอดทนสามารถเอาชนะ
ชาวบ้านอำเภอพะโต๊ะและผ่านไปได้
        ในยุครัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ปีพุทธศักราช 2399พระยาจรูญราชโภคากร
(คอซิมเต็ก ณ ระนอง) ได้เป็นเจ้าเมืองหลังสวนจึงได้ยกฐานะบ้านพะโต๊ตะวันออกเป็นหัวเมืองใย โดยให้ขุนภักดีราษฎร์(ใย ภักดี)
เป็นเจ้าเมือง รวมทั้งยกฐานะบ้านพะโต๊ะตะวันตกเป็นเมืองทอย ซึ่งหัวเมืองทั้งสองมีหน้าที่ส่งอากรเมืองหลังสวนเป็นประจำทุกปี โดยหัวเมืองใย(บ้านพะโต๊ตะวันออก)และหัวเมืองทอย(บ้านพะโต๊ะตะวันตก)มีหน้าที่ในการปกครองดูแลทุกข์สุขของประชาชน
และควบคุมดูแลทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาที่เกิดขึ้นในท้องที่ และในปี พ.ศ.2422 ได้มีการทำเหมืองแร่ดีบุกขึ้นที่บ้านปากทรงมีการ
นำคนจีนเป็นจำนวนมากเข้ามาทำเหมืองแร่ จึงทำให้อำเภอพะโต๊ะกลายเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
         ในปี พ.ศ.2460 กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาว่าเมืองพะโต๊ะเป็นท้องที่ที่มีชุมชนหนาแน่น มีการประกอบอาชีพที่มีหลักฐาน
มั่นคง จึงประกาศยกท้องที่ขึ้นเป็นอำเภอตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 เรียกว่า อำเภอพะโต๊ะ
ขึ้นการปกครองกับจังหวัดหลังสวนโดยมีหลวงแพ่งศุภกรเป็นนายอำเภอคนแรก มีการแบ่งการปกครองออกเป็น 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลพะโต๊ะตะวันออก ตำบลพะโต๊ะตะวันตก ตำบลปังหวาน ตำบลปากทรง
        ในปี พ.ศ.2480 ได้เกิดโรคระบาดไข้น้ำขึ้นทำให้คร่าชีวิตประชาชนอำเภอพะโต๊ะเป็นจำนวนมาก และประชาชนได้อพยพ
ไปทำมาหากินในท้องที่อื่นเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผู้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอำเภอกะเปอร์และ อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
ในปัจจุบัน จึงเป็นเหตุหนึ่งให้ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2485 กระทรวงมหาดไทยพิจารณายุบอำเภอพะโต๊ะเป็นกิ่งอำเภอพะโต๊ะ เนื่องจากมีจำนวนประชากรไม่เข้าหลักเกณฑ์รวมทั้งยุบตำบลพะโต๊ะตะวันออกและตำบลพะโต๊ะตะวันตกเป็นตำบลพะโต๊ะ และได้แต่งตั้งให้นายเขียน สิงขโรทัย เป็นปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ พะโต๊ะเป็นคนแรกในปี พ.ศ.2506 ได้มีการก่อสร้างถนนสายหลักหลังสวน-ราชกรูด ขึ้นโดยตัดผ่านอำเภอ พะโต๊ะจากอำเภอหลังสวนสู่อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
และในช่วง ปี พ.ศ.2510 ได้มีการก่อสร้าง โรงจักรไฟฟ้าขึ้นเป็นครั้งแรก มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา 18.00-24.00 น.ของทุกวันรวมทั้งในปีเดียวกันได้มีการจัดตั้งสำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอพะโต๊ะในการดูแลประชาชนด้านการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมในพื้นที่
       ในปี พ.ศ.2525 เป็นช่วงที่พืชผลทางเศรษฐกิจมีราคาดี โดยเฉพาะกาแฟ จึงได้มีราษฎรจากทั่วประเทศอพยพเข้ามาหากินที่
กิ่งอำเภอพะโต๊ะเป็นจำนวนมากเพื่อมาตั้งถิ่นฐานทำมาหากิน ด้วยเหตุนี้กิ่งอำเภอพะโต๊ะจึงมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และในวันที่ 19 มิถุนายน 2534 กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะกิ่งอำเภอพะโต๊ะ เป็นอำเภอพะโต๊ะอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ถูกลดฐานะ
เป็นกิ่งอำเภอในปี พ.ศ.2485 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 108 ฉบับที่ 107 หน้าที่ 29 โดยมีว่าที่ ร้อยตรีชยันต์ นาคเพ็ชร์ เป็นนายอำเภอคนแรก
 
 ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพอากาศโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนพฤษภาคม ระยะเวลาประมาณ 3 เดือนอากาศไม่ร้อนจัด เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุด คือ เดือนเมษายน
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนพฤษภาคม ระยะเวลาประมาณ 3 เดือนอากาศไม่ร้อนจัด เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุด คือ เดือนเมษายน
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมกราคม เป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยช่วงนี้อำเภอพะโต๊ะจะได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีหมอกปกคลุมในช่วงตอนเช้า

ที่กินอำเภอท่าแซะชุมพร ที่กินอำเภอท่าแซะชุมพร ที่กินอำเภอท่าแซะชุมพร ที่กินอำเภอท่าแซะชุมพร
 
 


ธนิสา รีสอร์ทสิริธิป

โรงแรมมรกตชุมพร

ผู้สนับสนุน

B 6

ผู้สนับสนุน

B 7

ผู้สนับสนุน

B 8

ผู้สนับสนุน

B 9

ผู้สนับสนุน

B 10

 
 
 
 

 

 

 

 

 

     
ไปด้วยกัน ไปได้ไกล


สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดชุมพ

ถ. กรมหลวง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 077504 833 Fax. 077-504 834

www.chumphontourism.org