ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
10

ผู้สนับสนุน

A 1

ผู้สนับสนุน

A 2

ผู้สนับสนุน

A 3

ที่พักติดทะเลชุมพร

โชคอนันต์ทัวร์ชุมพร

ไปด้วยกัน ไปได้ไกล

เปิดโลกทะเลชุมพร2559

อำเภอท่าแซะ
ที่กินอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
คำขวัญอำเภอ พ่อตาหินช้างเรืองเดช เข้าเขตประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมถ้ำเก่าแก่
แหล่งเผยแพร่วัฒนธรรม น้ำตกงามธรรมชาติ แดนยุทธศาสตร์ 491
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ ม.6 ถนนเพชรเกษม - ท่าแซะ ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7759-9013
หมายเลขโทรสาร 0-7759-9013
ประวัติความเป็นมา
       เมืองท่าแซะเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองชุมพรจึงเป็นสมรภูมิรับศึกจากพม่าที่เข้าตีเมืองทุกครั้ง เมืองท่าแซะปรากฎตามคำบอก เล่าของชาวกรุงเก่า ตามพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ว่าเมืองท่าแซะเป็นเมืองขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยามีฐานะเป็น
เมืองจัตวา เมืองหน้าด่านขึ้นตรงกับเมืองชุมพรซึ่งเป็นเมืองตรี ผู้ครองเมืองท่าแซะมีบรรดาศักดิ์ว่า พระเทพไชยบุรินทร์
       เมืองท่าแซะตั้งขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่นอน ต่อมาในปี พ.ศ. 2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้จัดการปรับปรุงท้องที่เป็นมณฑลเทศาภิบาลขึ้น ให้ลดฐานะเมืองท่าแซะ เมืองปะทิว เมืองกำเนิดนพคุณ เป็นอำเภอขึ้นต่อ
มณฑลชุมพร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเทพไชยบุรินทร์ (คล้าย ฐิติฐาน) ดำรงตำแหน่งกรมการอำเภอ (นายอำเภอ) คนแรก ขณะนั้นที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ระหว่างวัดแหลมบางกับวัดยางฆ้อ พ. ศ. 2462 กระทรวงมหาดไทยออกประกาศแจ้งความวันที่ 19 สิงหาคม พ. ศ. 2462 ให้ยุบอำเภอท่าแซะเป็นกิ่งอำเภอท่าแซะโอนการปกครองขึ้นกับอำเภอปะทิว โดยอ้างว่าท้องที่อำเภอ
ท่าแซะโดยมากยังเป็นป่าเขาการงานมีน้อยหมู่บ้านและตำบลมีที่ตั้งค่อนไปทางอำเภอปะทิวทางไปมาสะดวก มีคนมาก การทำมาหา
กินกำลังเจริญ พ.ศ. 2464 ย้ายที่ว่าการอำเภอจากบ้านแหลมยางมาตั้งที่บ้านตะโหนกการ้อง (จุดที่ตั้งสถานีตำรวจภูธรในปัจจุบัน ) ต่อมาทางราชการเห็นว่าท่าแซะมีท้องที่กว้างขวาง มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่า (สหภาพเมียนมาร์ในปัจจุบัน) และมีประชาชน
อยู่หนาแน่น ทางราชการโดยสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ. ศ. 2483 ยกฐานะกิ่งอำเภอท่าแซะเป็น
อำเภอท่าแซะอีกครั้งหนึ่งจนปัจจุบัน
       อำเภอท่าแซะเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองชุมพรในสมัยโบราณ ในการรณรงค์สงครามไทยกับพม่าทุกๆ ปี จะต้องมีการเตรียมตัว
ป้องกันการรุกรานของพม่าข้าศึกเพราะข้าศึกจะมาตี เมืองชุมพรได้ต้องเดินผ่านอำเภอท่าแซะ ท่าแซะจึงเป็นสมรภูมิรับศึก ฉะนั้น
จึงเป็นเหตุให้สถานที่ต่างๆ มีชื่อเป็นไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายแห่ง อาทิ ตำบลทัพรอ (กองทัพพม่าเดินทัพผ่านมาทางพื้น)
ที่นี้ก็รอทัพไว้ จึงเรียกนามตำบลนี้ว่า ทัพรอ ต่อมาได้เรียกพื้นที่เป็น รับร่อ ในปัจจุบัน)
 
 การเดินทาง
       อำเภอท่าแซะเป็นเมืองหน้าด่านที่สามารถเข้าไปเที่ยวชมสภาพธรรมชาติบริเวณแนวชายแดนและในเขตแดนพม่าได้อย่าง
ใกล้ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับชายแดนไทยด้านอื่นๆ แต่ทางพม่ายังไม่เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมีระยะทางสู่เนิน 491
อยู่ห่างจากตัวจังหวัดชุมพร ประมาณ 70 กม.
ที่กินอำเภอท่าแซะชุมพร ที่กินอำเภอท่าแซะชุมพร ที่กินอำเภอท่าแซะชุมพร ที่กินอำเภอท่าแซะชุมพร
 
 


ธนิสา รีสอร์ทสิริธิป

โรงแรมมรกตชุมพร

ผู้สนับสนุน

B 6

ผู้สนับสนุน

B 7

ผู้สนับสนุน

B 8

ผู้สนับสนุน

B 9

ผู้สนับสนุน

B 10

 
 
 
 

 

 

 

 

     
ไปด้วยกัน ไปได้ไกล


สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดชุมพ

ถ. กรมหลวง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 077504 833 Fax. 077-504 834

www.chumphontourism.org