ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
10

ผู้สนับสนุน

A 1

ผู้สนับสนุน

A 2

ผู้สนับสนุน

A 3

ที่พักติดทะเลชุมพร

โชคอนันต์ทัวร์ชุมพร

ไปด้วยกัน ไปได้ไกลอำเภอทุ่งตะโก
ที่กินอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
คำขวัญอำเภอ หาดทรายงาม น้ำตกสวย รวยผลไม้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมพระธาตุมุจลินท์
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ ติด ถ.ทางหลวงหมายเลข 41 (ชุมพร - พัทลุง) ม.1 ต.ทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร
หมายเลขโทรศัพท์ 077-536019
หมายเลขโทรสาร 077-536016
ประวัติความเป็นมา
       ได้ปรากฏหลักฐานการสร้างเมืองนครศรีธรรมราช ว่ามีการสร้างเมืองสิบสองนักษัตรเป็นเมืองบริวารซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้คือ เมืองชุมพร ซึ่งมีศักดิ์เป็นเมืองตรีและมีเมืองขึ้นเล็ก ๆ อีก 7 เมืองด้วยกัน คือ เมืองปะทิว เมืองท่าแซะ เมืองเมลิวัน เมืองกระ (ปัจจุบัน คือ อ.กระบุรี) เมืองระนอง เมืองหลังสวน และเมืองตะโก ต่อมาในภายหลังได้รวมเอา เมืองกำเนิดนพคุณ (คือ อ.บางสะพานน้อย) เข้ามาด้วย
        เมืองตะโกจึงได้มีชื่อในประวัติศาสตร์ตั้งแต่บัดนั้น และได้ถูกจัดให้เป็นหัวเมืองจัตวาชั้นเอก และที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็น
ทางผ่านของกองทัพที่ยกมาจากเมืองหลวง ทั้งในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ดังปรากฎความตอน
หนึ่งในสมัยกรุงธนบุรีว่าเมื่อปีกุน เอกศก ล.ส.1137 (พ.ศ.2312) พระเจ้ากรุงธนบุรี ได้โปรดเกล้าให้พระยาจักรยกทัพไปตีเมือง
นครศรีธรรมราช มาถึงเมืองชุมพร นายมั่น ชาวเมืองชุมพรให้หาสมัครพรรคพวกจากเมืองชุมพร และเมืองตะโกเข้าเป็นกองอาสาศึก และฝึกทหารที่เมืองตะโกบริเวณใกล้วัดธรรมถาวรในปัจจุบัน ซึ่งในสมัยนั้นชาวบ้าน เรียกว่า "ดอนหัดม้า" มีตาขุนเพชรเป็นหัวหน้า และต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ปีมะเส็ง สัปตศก จ.ศ.1147 (พ.ศ.2328) พม่าได้ยกทัพมาตีเมืองไทยทางเมืองระนอง เมืองกระ เมืองชุมพร เมืองตะโกและเมืองไชยา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาท ยกทัพเรือขึ้นบกที่เมืองชุมพร เพื่อช่วยเหลือหัวเมืองปักใต้ โดยเดินทัพผ่าน
เมืองตะโก เมืองหลังสวน ไปสู้กันที่เมืองไชยา
       เมืองตะโกถูกพม่าตีแตก และเผาทำาลายจนสิ้นซากพร้อม ๆ กับเมืองชุมพร จึงเป็นเมืองที่ไร้ชื่อตลอดมา จากหลักฐานที่ปรากฏ คนสุดท้ายที่รักษาเมืองตะโก คือ "หมื่นรามราชรักษา"
        จนถึง พ.ศ.2440 เมืองตะโก ได้ถูกลดฐานะลงมาเป็นตำบลขึ้นกับเมืองสวีตลอดมา ต่อมา พ.ศ.2518 นายประมวล กุลมาตย์ ส.ส.เมืองชุมพร ได้เสนอเรื่องต่อกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอยกต.ตะโก ต.ปากตะโก และ ต.ทุ่งตะไคร ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ
ทุ่งตะโก จึงได้ประกาศในราชกิจจนุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 93 ตอนที่ 106 เรื่องแบ่งท้องที่อำเภอสวี จ.ชุมพร และตั้งเป็นกิ่ง
อำเภอทุ่งตะโก ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2519 ในสมัย ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และยกฐานะเป็น
อำเภอเมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2534
 
 ลักษณะภูมิอากาศ

ภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 2 ฤดู คือ
ฤดูร้อนเริ่มต้นจากเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ถึงเดือนเมษายนของทุกปี
ฤดูฝน เริ่มต้นจากเดือนมิถุนายนขิงทุกปี ถึงเดือนมกราคมของทุกปี

ที่กินอำเภอท่าแซะชุมพร ที่กินอำเภอท่าแซะชุมพร ที่กินอำเภอท่าแซะชุมพร ที่กินอำเภอท่าแซะชุมพร
 
 


ธนิสา รีสอร์ทสิริธิป

โรงแรมมรกตชุมพร

ผู้สนับสนุน

B 6

ผู้สนับสนุน

B 7

ผู้สนับสนุน

B 8

ผู้สนับสนุน

B 9

ผู้สนับสนุน

B 10

 
 
 
 

 

 

 

 

ไปด้วยกัน ไปได้ไกล


สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดชุมพ

ถ. กรมหลวง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 077504 833 Fax. 077-504 834

www.chumphontourism.org