ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
10

ผู้สนับสนุน

A 1

ผู้สนับสนุน

A 2

ผู้สนับสนุน

A 3

ที่พักติดทะเลชุมพร

โชคอนันต์ทัวร์ชุมพร

ไปด้วยกัน ไปได้ไกล

เปิดโลกทะเลชุมพร2559
1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวคือ โรงแรม บังกะโล ภัตตาคาร 
ร้านอาหาร บริษัททัวร์ และร้านขายของที่ระลึก 
2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลง
กับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก สอดส่อง และติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าที่เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่ออำนวยประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจร้านค้าอุตสาหกรรมการ
เงินหรือเศรษฐกิจ 
3. ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการข่าวสารการค้า ตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับ 
- การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
- การคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 
- การพัฒนาฝีมืองานหัตถกรรม 
- การเรียนรู้งานบริการ 
- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ขอสถิติหรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใดๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินการในกิจการของสมาชิก ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก 
5. ส่งเสริมคุณภาพสินค้าและงานบริหาร ที่สมาชิกเป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายให้ได้มาตรฐานที่ดี ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
6. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการสมาคมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี 
7. ส่งเสริมการผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดี มีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
8. ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย 
9. ส่งเสริมพลานามัยกีฬา และจัดงานบันเทิงเป็นครั้งคราว 
10. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก ในการประกอบวิสาหกิจ 
11. ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้านสวัสดิการ เท่าที่ไม่เป็นการต้องห้าม ตามมาตรา 22 แห่ง พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
 
 

 

 

 

 

 

 ธนิสา รีสอร์ท

pirates terrace

โรงแรมมรกต ชุมพร

ผู้สนับสนุน

B 5

ผู้สนับสนุน

B 6

ผู้สนับสนุน

B 7

ผู้สนับสนุน

B 8

ผู้สนับสนุน

B 9

ผู้สนับสนุน

B 10

 
 
 
 

 

 

 

 

     
ไปด้วยกัน ไปได้ไกล


สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดชุมพ

ถ. กรมหลวง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 077504 833 Fax. 077-504 834

www.chumphontourism.org